Rekisteri- ja Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Autotalliolli Oy: henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 5.12.2022

Rekisterinpitäjä

Autotalliolli Oy
Toivonkuja 5,
71800 Siilinjärvi,
Suomi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Olli Kääriäinen,
Toivonkuja 5,
71800 Siilinjärvi,
Suomi

REKISTERIN NIMI

Autotalliolli Oy:n asiakasrekisteri

OIkeus peruste ja Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain mukaisena edellytyksenä on oikeutettu etu, asiakassuhde,
asiakkaan suostumus, asiakkaan tekemä tilaus, antama toimeksianto tai Autotalliolli Oy:n ja asiakkaan
välisistä sopimuksista sekä lainsäännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Rekisterin

tarkoituksena on Autotalliolli Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi sekä palveluiden
kehittäminen. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käsitellä asiakkuuksien hoitoon ja markkinointitarkoituksiin.
Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakas- ja
kumppanisuhteiden hoidon osalta sinun ja meidän välisen sopimuksemme
täytäntöönpano. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten
selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa. Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa
viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja
käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.
Sekä asiakkaillemme että potentiaalisille asiakkaillemme saatamme lähettää lisäksi
uutiskirjeitä, mainoksia sekä tehdä suoria yhteydenottoja puhelimitse, tekstiviestitse,
sähköpostitse tai sosiaalisen median palveluiden kuten Instagramin, LinkedIn ja X:n kautta
Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse
sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Verkkokauppatilauksen (okwinder.com) käytön yhteydessä esiin tullut henkilötieto:
Nimitiedot (henkilön nimi/ yrityksen toiminimi), sähköpostiosoite, henkilön titteli / vastuualue,
puhelinnumero, evästeet, sijaintitieto, IP-osoite ja mahdollinen mediatiedosto; Asiakassuhteen aikana esiin tullut henkilötieto; Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot okwinder.com-verkkosivustolla; Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot sekä; Markkinointitoimenpiteiden aikana esiin tullut henkilötieto.

SÄÄNNÖNMUKAISET tietolähteet

Autotalliolli Oy:n (okwinder.com) verkkosivustolle tallennettu henkilötieto esim. evästeet sekä Google Analytics
data (esim. sijaintieto, IP-osoite). Asiakassuhteiden yhteydessä esiin tullut henkilötieto, jota tarvitaan
asiakassuhteen hoitamisessa. Asiakassuhteen aikana henkilötietoa mahdollisesti rikastetaan (profilointi) esim.
yhteydenottojen ja/tai keskustelujen muodossa. Henkilötiedon rikastaminen liittyy aina kyseisen
asiakastapauksen hoitamiseen. Markkinointitoimenpiteiden yhteydessä esiin tullut henkilötieto. Henkilötietoa
mahdollisesti rikastetaan esim. yhteydenottojen ja/tai keskustelujen muodossa. Kaupallisista rekistereistä
hankitut henkilötiedot. Henkilötietoa mahdollisesti rikastetaan esim. yhteydenottojen ja/tai keskustelujen
muodossa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Käytämme
pilvipalveluita (mm. Microsoft Office 365) tietojen käsittelyyn. Autotalliolli Oy (okwinder.com) voi luovuttaa
henkilötietoja yhteistyökumppaneille markkinoinnin tai asiakassuhteen hoitamiseen liittyvissä asioissa.
Pääsääntöisesti Autotalliolli Oy ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla mikäli:
• tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai
• sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai
• mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Yrityksen käyttämät kansainväliset verkkopalvelujen tarjoajat huolehtivat omien palveluiden tietoturvasta EU-
U.S. Privacy Shield järjestelyillä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Autotalliolli Oy:n asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja
käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua
suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja
salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta
pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Henkilöllä jonka tietoja on tallennettu Autotalliolli Oy:n asiakasrekisteriin on oikeus tarkistaa tietojensa
oikeellisuus. Tarkastuspyyntö täytyy osoittaa Autotalliolli Oy:n yhteyshenkilölle kirjallisena ja/ tai suullisesti ja
siitä on tehtävä tallenne. Autotalliolli Oy:n n velvollisuus on varmistaa pyynnön oikeellisuus sekä toimittaa
henkilötiedot sähköisessä tai paperisessa muodossa yhden kuukauden (30 päivän) sisällä.
Henkilöllä jonka tietoja on tallennettu Autotalliolli Oy:n asiakasrekisteriin on oikeus tarkistaa tietojensa
oikeellisuus ja pyytää tarvittaessa niihin oikaisua. Tarkastuspyyntö ja/tai oikaisupyyntö täytyy osoittaa
Autotalliolli Oy:n yhteyshenkilölle kirjallisena ja/ tai suullisesti ja siitä on tehtävä tallenne Autotalliolli Oy:n
velvollisuus on varmistaa pyynnön oikeellisuus sekä toimittaa henkilötiedot sähköisessä tai paperisessa
muodossa yhden kuukauden(30) sisällä.
Jos asiakassuhteen hoitamiseen henkilötietoa enää tarvita, kyseisellä henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa
poistamista Autotalliolli Oy:n n asiakasrekisteristä. Poistopyyntö täytyy Autotalliolli Oy:n n yhteyshenkilölle
kirjallisena ja/ tai suullisesti ja siitä on tehtävä tallenne. Autotalliolli Oy:n velvollisuus on varmistaa pyynnön
oikeellisuus sekä toimittaa henkilötiedot sähköisessä tai paperisessa muodossa yhden kuukauden (30 päivää)
sisällä.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Oikeus kieltäytyä markkinointiviestinnästä: Sinulla on oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan
markkinointiviestintää Autotalliolli Oy:ltä toimimalla seuraavasti:
Ottamalla meihin yhteyden sähköpostitse;
Jos kieltäydyt ottamasta vastaan markkinointiviestintää, voit silti saada Autotalliolli Oy:ltä hallinnollisia
ilmoituksia, kuten tilausvahvistuksia ja ilmoituksia käyttäjätilisi tapahtumista (esimerkiksi vahvistuksia ja
ilmoituksia salasanan vaihtamisesta).
Okwinder.com-verkkokaupasta tilaamalla asiakas hyväksyy yllä olevan rekisteriselosteen mukaisen tietojen
käsittelyn.